Sprawy rodzinne wywołują wiele emocji, w tym niejednokrotnie skrajnych, powodujących szereg nerwowych sytuacji i smutku. W takich chwilach wsparcie adwokata jest nieocenione i często wręcz niezbędne ze względu na wyjątkowy ładunek emocjonalny, który w przypadku spraw o charakterze rodzinnym bardzo często staje się czynnikiem dominującym.

Adwokat rodzinny Maria Mehl pomaga Klientom z Opola w rozwiązywaniu problemów złożonych, wymagających równoczesnego uregulowania zarówno kwestii relacji małżeńskich, opieki nad nieletnimi dziećmi, jak i podziału majątku. Analizuje przedstawione przez mocodawców dokumenty oraz proponuje możliwe strategie działania.

Wsparcie adwokata rodzinnego – zarówno w charakterze doradcy, jak i pełnomocnika – pozwoli uniknąć wielu sytuacji stresujących. Ułatwi także ustosunkowanie się do stanowiska strony przeciwnej, jak i zabezpieczenie własnych interesów.

Ponadto w zakresie prawa rodzinnegoKancelaria podejmuje się również sporządzenia wniosku o eksmisję małżonka z lokalu oraz reprezentowanie Klienta w sprawach o eksmisję, a także doradza i prowadzi także sprawy o przysposobienie.

Wieloletnie doświadczenie oraz doskonała znajomość prawa rodzinnego pozwala adwokat Marii Mehl Kancelarii uczestniczyć także w sprawach prowadzonych przeciwko nieletnim.

Adwokat z Opola może poprowadzić sprawy rodzinne w zakresie:

Zawarcie małżeństwa

§ zgoda sądu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika (ślub przez pełnomocnika)

§ zgoda sądu na zawarcie małżeństwa przez osobę niepełnoletnią

§ zgoda sądu na zawarcie małżeństwa przez osobę chorą psychicznie

§ zgoda sądu na zawarcie małżeństwa z osobą z rodziny

Rozwód

§ rozwód z orzeczeniem o winie/bez orzekania o winie

§ rozwód wraz z ustaleniem kontaktów z dzieckiem

§ rozwód wraz z orzekaniem o władzy rodzicielskiej

§ rozwód z alimentami na dzieci

§ rozwód z alimentami na małżonka

§ rozwód z podziałem mieszkania/domu

§ rozwód z eksmisją

§ separacja na zgodny wniosek stron

§ unieważnienie małżeństwa

§ stwierdzenie nieistnienia małżeństwa

Alimenty

§ alimenty na dziecko/żonę/męża/rodzica

§ alimenty dla kobiety w ciąży i w czasie porodu

§ zabezpieczenie alimentów

§ podwyższenie/obniżenie alimentów

§ egzekucja alimentów

§ wygaśnięcie/zakończenie obowiązku alimentacyjnego

§ zwrot nienależnie pobranych alimentów

§ porozumienia w sprawie alimentacyjnej

Władza rodzicielska

§ ustalenie kontaktów z dzieckiem

§ zakazanie kontaktów/ osobistej styczności z dzieckiem

§ pozbawienie/przyznanie/ograniczenie/ zawieszenie władzy rodzicielskiej

§ rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka

§ wydanie dziecka

§ porozumienia w sprawie sprawowania opieki nad dzieckiem

Ustalenie pochodzenia dziecka

§ ustalenie ojcostwa (badanie DNA)

§ ustalenie macierzyństwa

§ zaprzeczenie ojcostwa

§ zaprzeczenie macierzyństwa

§ uznanie dziecka

§ zmiana nazwiska dziecka

Adopcja, kuratela, opieka

§ przysposobienie dziecka (adopcja dziecka)

§ rozwiązanie przysposobienia (cofnięcie adopcji)

§ adopcja zagraniczna

§ ustanowienie/zmiana/zwolnienie kuratora

§ kurator dla osoby nieobecnej

§ kurator dla osoby ubezwłasnowolnionej

§ kurator dla dziecka poczętego (nasciturus)

§ ustanowienie/zmiana/ zwolnienie opiekuna

§ zgoda sądu na dokonanie czynności przez opiekuna

Ubezwłasnowolnienie

§ ubezwłasnowolnienie częściowe

§ ubezwłasnowolnienie całkowite

§ ubezwłasnowolnienie z powodu choroby alkoholowej (alkoholizmu)

§ ubezwłasnowolnienie z powodu hazardu

§ ubezwłasnowolnienie osoby chorej psychicznie/niepoczytalnej

Wszystkie sprawy, jakie prowadzi adwokat rodzinny w Opolu, są objęte tajemnicą zawodową. Prawnik zachowuje dyskrecję w zakresie powierzanych przez klientów informacji, często bardzo intymnych i niezwykle delikatnych.