Jednym ze skutków formalnego zakończenia związku małżeńskiego może być ustalenie alimentów płaconych przez jednego z rodziców na dziecko. Kancelaria adwokacka w Opolu prowadzi sprawy rodzinne, w tym dotyczące zasądzenia tych świadczeń na osoby uprawnione. Zgodnie z przepisami opiekunowie prawni mają za zadanie utrzymywać małoletnich, czasami także dzieci, które skończyły 18 lat, ale nadal się uczą się i nie mają możliwości zarobkowania.

Poza nimi i byłymi małżonkami prawo do alimentów mają także m.in.:

  • rodzice,
  • dziadkowie,
  • wnuki,
  • rodzeństwo,
  • dorosłe lub samodzielne finansowo dzieci,
  • pasierbowie,
  • przysposobieni,
  • matka pozamałżeńskiego dziecka w trakcie ciąży.

Alimenty mogą być przyznane w toku postępowania sądowego w Sądzie Rejonowym np. w Opolu, bądź też w toku postępowania rozwodowego przed Sądem Okręgowym np. w Opolu. Każde postępowanie jest inne i rządzi się swoimi prawami, dlatego też warto zaczerpnąć fachowej pomocy prawnej nawet gdy strona zdecyduje się na samodzielne dochodzenie swoich praw.

Sprawy dotyczące przyznania alimentów są sprawami z kategorii emocjonalnych, a rezultat postępowania alimentacyjnego ma ogromny wpływ na dalsze życie rodziny i jej przyszłość. W tego typu sprawach ważna jest profesjonalna pomoc prawna zarówno po stronie osoby dochodzącej alimentów na rzecz siebie lub dzieci, jak również po stronie osoby zobowiązanej do spełniania tego świadczenia.

Na kim ciąży obowiązek płacenia alimentów?

Do płacenia tego świadczenia zobowiązani są krewni w linii prostej oraz rodzeństwo (w pierwszej kolejności dotyczy to kręgu zstępnych, następnie wstępnych). Najczęściej alimenty obciążają małżonka winnego rozpadu małżeństwa, który płaci je na rzecz męża czy żony lub jako rodzic na rzecz dziecka. Ten obowiązek dotyczy nie tylko biologicznego opiekuna, ale i przysposabiającego czy adoptującego.

Wniosek o alimenty na dzieci

Aby uregulować kwestię alimentów, należy złożyć pozew w sądzie rejonowym właściwym miejscowo (zazwyczaj pod uwagę bierze się miejsce zamieszkania alimentobiorcy). Poprawnie skonstruowane pismo poza danymi wnioskodawcy powinno zawierać kwotę alimentów oraz datę ich wpłaty. Ponadto ważne będą załączniki np. faktury dokumentujące wysokość ponoszonych na dziecko wydatków, w tym koszty leczenia, zakupu ubrań, opłaty za zajęcia dodatkowe itd.

W sprawach o świadczenia znaczenie mogą mieć także takie dowody jak: zeznania świadków, opinie biegłych, przesłuchania stron.

Od czego zależy wysokość alimentów?

W każdej ze spraw na ostateczną wysokość zobowiązania wpływają określone czynniki. Zgodnie z art. 135 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, cyt. „Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.” Przesłanki te są podstawą do otrzymania alimentów, jednak każda sytuacja może się różnić i dlatego też ważna jest profesjonalna pomoc już na etapie uzyskiwania porady prawnej czy też sporządzania pozwu.

Rodzice muszą zapewnić odpowiednie warunki (w tym materialne i bytowe) do utrzymania i wychowania dziecka. Na wysokość świadczenia alimentacyjnego nie wpływają zasiłki uzyskiwane np. z pomocy społecznej, wychowawcze czy rodzinne. Znaczenie mają możliwości finansowe osoby, która będzie miała obowiązek przekazywania środków. Sąd bierze tu pod uwagę zeszłoroczny PIT, umowę o pracę, wykształcenie, umiejętności, zawód, miejsce pracy itp.

Nie istnieje przeciętna kwota na dziecko w danym wieku. W każdej chwili można złożyć wniosek o obniżenie, podwyższenie, zawieszenie lub uchylenie zobowiązania w zależności np. od sytuacji życiowej, w jakiej znajduje się jedna ze stron. Kancelaria adwokacka w Opolu pomaga klientom przygotować stosowny pozew oraz reprezentuje ich w sądzie.