Gdy nawarstwiają się problemy i nieporozumienia, zdarza się, że małżonkowie podejmują decyzję o trwałym zakończeniu związku poprzez rozwód lub o jego zawieszeniu w ramach separacji. Takimi sprawami może zająć się adwokat z Opola, który specjalizuje się w prawie rodzinnym. Pełnomocnik udziela wsparcia w czasie trwającego niekiedy nawet wiele miesięcy postępowania sądowego. Można mu zlecić określone czynności prawne, w tym pomoc w przygotowaniu stosownego pozwu.

Rozwód z uwagi na nietypowe postępowanie jest często stresującym doświadczeniem, a występujące w wielu przypadkach napięcie między małżonkami uniemożliwia współpracę stron. Postępowania sądowe w sprawach o rozwód należą do często długich i złożonych postępowań sądowych, na które ma wpływ również nastawienie małżonków. Opole jest siedzibą Sądu Okręgowego, w którym w I Wydziale Cywilnym są rozpatrywane sprawy o rozwód. Pełnomocnik reprezentujący daną stronę nie jest w stanie przewidzieć ile będzie trwało dane postępowania, jednakże istotne znaczenie ma współpraca z adwokatem. Adwokat Maria Mehl stara się przeprowadzić klientów przez całe postępowanie tak, aby finalny wyrok był dla nich możliwie korzystny.

Pozew o rozwód i dowody w sprawie

Aby nadać sprawie formalnego charakteru, konieczne jest napisanie i złożenie pozwu o rozwód. Adwokat rozwodowy w Opolu pomaga w jego przygotowaniu, aby spełniał wymogi formalne. Oznacza to, że w składanej dokumentacji – poza danymi stron – powinny znaleźć się: uzasadnienie oraz załączniki np. odpis aktu małżeństwa. W imieniu klienta prawnik może też zająć się dopilnowaniem wszystkich formalności.

Dla sądu nie ma znaczenia, która ze stron składa pozew o rozwód. Ważne jest jednak jego uargumentowanie i uwzględnienie wniosków. W piśmie powinno opisać się pokrótce m.in. przebieg małżeństwa oraz od kiedy sytuacja między małżonkami zaczęła się psuć. Ważne jest udowodnienie, że nastąpił rozpad więzi małżeńskich, w szczególności emocjonalnych i fizycznych.

Jeśli chodzi o inne dowody, jakie wiążą się ze sprawami o rozwody, adwokat pomaga w ich zebraniu. Na potrzeby prowadzonego postępowania przydatne mogą okazać się np. zeznania świadków, raporty policyjne, zaświadczenia lekarskie, rachunki, zdjęcia, filmy, maile itp.

Jakie warunki są konieczne, aby orzec rozwód?

Aby możliwe było orzeczenie rozwodu, musi nastąpić trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że pomiędzy mężem i żoną ustały wszystkie więzi małżeńskie, w tym:

  • duchowe,
  • fizyczne,
  • gospodarcze.

Ponadto taka sytuacja powinna istnieć na tyle długo, by sąd orzekający rozwód, był pewien, że nie ma już możliwości naprawy relacji małżeńskiej.

Rozwiązanie małżeństwa nie zostanie orzeczone, jeśli w wyniku tego miałyby ucierpieć małoletnie dzieci małżonków. W związku z tym podczas rozprawy przesłuchuje się świadków wskazanych przez strony czy przeprowadza rozmowy z małoletnimi z udziałem psychologa. Aby ustalić kwestie dotyczące sprawowania opieki rodzicielskiej, sąd może także dodatkowo zlecić Opiniodawczemu Zespołowi Specjalistów Sądowych wystawienie stosownej opinii na ten temat – pisemnej lub ustnej.

Gdy w toku postępowania dowodowego okaże się, że zakończenie związku rodziców nie ma negatywnych konsekwencji dla dzieci i oswoiły się one z nową sytuację życiową, wówczas może zostać wydany wyrok rozwiązujący małżeństwo.

W zależności od rozwoju sytuacji w toczącym się postępowaniu adwokat od rozwodów może na bieżąco korygować ustaloną wcześniej z klientem strategię działania.

Trzy rodzaje rozwodów

W procesie sądowym możliwe są trzy rodzaje rozwodów:

  • z wyłącznej winy jednej ze stron – wówczas decyzja uzależniona jest od ich stanowisk oraz dokonanej przez sąd oceny stanu faktycznego i zebranego materiału dowodowego,
  • bez rozpatrywania, kto jest odpowiedzialny za zaistniałą sytuację – czyli kiedy obie strony postępowania są zgodne co do formalnego zakończenia związku. Jest to opcja, która pozwala uzyskać wyrok nawet na pierwszej rozprawie,
  • z winy obu małżonków – to rozstrzygnięcie może zostać wydane również wówczas, gdy obie strony chcą stwierdzenia wyłącznej odpowiedzialności drugiej za rozpad małżeństwa. Sąd sam ustala, czy odpowiedzialność za zakończenie związku ponoszą mąż i żona.

W każdym pozwie wnioskodawca powinien uzasadnić, dlaczego wnosi o orzeczenie rozwodu np. z winy współmałżonka i wskazać, dlaczego oraz w jaki sposób przyczynił się on do rozkładu pożycia małżeńskiego.

Oprócz wydania wyroku o zakończeniu związku sąd reguluje także sprawy związane z wieloma innymi aspektami życia byłych małżonków i ich dzieci. Podczas procesu ustala np. czy pozostawić opiekę nad nimi obojgu rodzicom, powierzyć jej wykonywanie jednemu z nich albo ograniczyć ją obu stronom. Ponadto rozwiązuje kwestię kontaktów z dziećmi, alimentów czy sposobu korzystania z mieszkania. Decyduje także o podziale majątku po rozwodzie.

Adwokat w sprawie rozwodowej w Opolu

Prowadzący na co dzień różne sprawy rozwodowe adwokat może służyć wsparciem klientowi na sali sądowej. To jego rolą jest m.in. zadawanie pytań i zgłaszanie uwag. Proces dotyczący formalnego zakończenia związku małżeńskiego to w wielu przypadkach bardzo ciężki okres w życiu rozstających się małżonków, w którym nie brakuje trudnych emocji oraz stresu. Adwokat rozwód Opole, podejmując się pełnomocnictwa, dokonuje chłodnej oceny sytuacji i ma obowiązek chronić interesy mocodawcy. Dlatego opracowuje możliwą strategię działania i przygotowuje klienta m.in. na najczęściej zadawane podczas rozpraw pytania.

Rozwody niosą za sobą wiele konsekwencji – nie tylko dla Państwa – jako rozstających się małżonków, ale i dzieci. Adwokat od rozwodów może udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące procedur sądowych oraz rozwiać inne wątpliwości na ten temat. Analizując sprawę, z jaką klient przychodzi do kancelarii w Opolu, jest w stanie wskazać możliwe opcje działania. Jednocześnie tajemnica zawodowa zobowiązuje prawnika do tego, aby zachował dyskrecję w zakresie powierzanych mu informacji.